Glossarium

Afschrijving van een schuld of vordering

Een schuld wordt in hoofde van de schuldeiser afgeschreven (vaak wordt gesproken over de afschrijving van een vordering) als die de schuldvordering via een boekhoudkundige verrichting verwijdert uit de rekening van de nog te ontvangen bedragen. De schuldeiser beschouwt de vordering daarmee als verloren. Hij zal de overeenkomstige verkoop ook aftrekken van zijn winst.

Toch betekent dit niet dat de schuld wordt tenietgedaan. De schuldenaar moet het verschuldigde bedrag in kwestie nog steeds betalen. Als de schuldvordering eigenlijk ongegrond was, moet een creditnota worden opgesteld.

De afschrijving van een schuld heeft in de context van incasso geen duidelijke betekenis. Sommigen zien die actie als een afbetalingsplan, waarbij op bepaalde data welbepaalde bedragen betaald moeten worden. In dat geval gaat het echter eerder om een gespreide terugbetaling.

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.