SLIMME ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN: BELANGRIJKSTE BEPALINGEN OM VERALGEMENING TE ONTSNAPPEN

tcm belgium algemene verkoopsvoorwaardenU heeft het misschien al meegemaakt: u vraagt om de opvolging van uw algemene verkoopsvoorwaarden, en de aankoper komt ineens ook zwaaien met zijn aankoopsvoorwaarden. Welke primeren? En welke belangrijkste bepalingen zorgen ervoor dat uw algemene voorwaarden een grote meerwaarde zijn, m.a.w. welke veralgemeningen kan u best ontwijken?

 

Welke algemene voorwaarden primeren?

Onderstaande uitkomsten kunnen voorkomen wanneer er ruimte wordt gelaten voor interpretatie.

 

1. De eerste zet

Men zou kunnen redeneren dat de algemene voorwaarden primeren van de partij die het eerste aan zet was (de verkoper), op voorwaarde dat deze niet uitdrukkelijk door de afnemer werden afgewezen.

 

2. Wie laatst lacht

De omgekeerde redenering is tevens mogelijk, waarbij het laatste woord doorslaggevend is. De voorwaarden die het laatste werden overgemaakt, zijn dan van kracht.

 

3. Zwitserland

Wanneer beide partijen over algemene voorwaarden beschikken, kunnen deze elkaar evenzeer neutraliseren, waardoor men in die optiek terugvalt op het algemene recht.

 

4. De zachte aanpak

In dit geval zijn de aankoopsvoorwaarden steeds van toepassing, ongeacht of de koper eerst kwam aanzwaaien met die voorwaarden of niet.

 

Welke punten zijn allesbepalend?

Hieronder vindt u een oplijsting van de belangrijkste (algemene) punten die van uw algemene voorwaarden een uiterst belangrijk wapen (en schild) kunnen maken. De aangehaalde clausules in onderstaande lijst zijn slechts voorbeelden en kunnen best nagekeken en aangepast/uitgebreid worden naargelang uw sector.

 

1. Primerende algemene voorwaarden

Neem een clausule op in uw algemene voorwaarden waarbij wordt gemeld dat bij tegenstrijdige algemene voorwaarden uw eigen algemene voorwaarden primeren, en waarbij afwijkende algemene voorwaarden van de afnemer voorafgaandelijk schriftelijk en uitdrukkelijk moeten worden aanvaard.

 

Voorbeeld – Voorrangsregeling: Deze Algemene Voorwaarden primeren op tegenstrijdige of andersluidende voorwaarden van de koper of afnemer. Afwijkende bedingen en/of bijkomende voorwaarden zijn voor ons slechts bindend, wanneer ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard worden.

 

2. Belgische wetgeving primeert

Bij voorkeur voor het eigen rechtssysteem is het aan te raden in uw algemene voorwaarden op te nemen dat de Belgische wetgeving primeert. Opgelet: wanneer uw handelstransacties plaatsvinden buiten de Europese Unie, is het misschien wel aangeraden het plaatselijke recht te volgen, wat de uitvoering van een mogelijk vonnis kan vergemakkelijken.

 

3. Specifieke rechtbank behandelt geschil

Kies de rechtbank die u het beste past. U kan uw advocaat heel wat gereis doorheen het hele land besparen, alsook ellenlange uiteenzettingen inzake uw handel en de betreffende claim aan diens lokale collega’s.

 

Voorbeeld – Bevoegdheid en toepasselijk recht: Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement [Leuven] bevoegd, naar keuze van [uw firma] voor wat betreft het kanton. Alleen het Belgisch recht is van toepassing.

 

4. Duidelijke bepaling interesten en schadebeding

Om uw gekozen interesten en kosten te kunnen afdwingen, is het aangewezen deze specifiek te duiden in uw algemene voorwaarden om discussies achteraf te vermijden (of toch al zeker te limitteren). Het is dus heel belangrijk een percentage/bedrag te plakken op die interesten/kosten. In theorie zou u zeer hoge interesten en kosten kunnen aanrekenen, maar indien het dossier voor de rechtbank verschijnt, zal een rechter beslissen wat billijk is (en worden excessieve interesten en kosten mogelijk zelfs nietig verklaard).

 

Noot: de wet inzake kosten en interesten bij laattijdige betalingen in B2B transacties specifieert niét de kosten die mogen aangerekend worden, maar vermeldt dat een ‘redelijke schadeloosstelling’ kan gevraagd worden. Indien u dus uw eigen interesten en kosten niet bepaalt, valt u in B2B gevallen terug op die wetgeving, waarbij ruimte voor interpretatie maar dus ook discussie wordt gelaten.

 

5. (Aangetekende) ingebrekestelling overbodig

Bespaar u de moeite om ingebrekestellingen te bewijzen door op te nemen dat een aangetekende ingebrekestelling overbodig is om bij laattijdige betaling kosten en interesten aan te rekenen.

 

Voorbeeld – Betalingen: Voor iedere onbetaalde factuur zal, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijlintrest vanaf de factuurdatum worden aangerekend met een minimum van 12 % per jaar. Bovendien zal een schadevergoeding worden aangerekend, van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Die schadevergoeding zal nooit kleiner zijn dan 12% van het bedrag van de facturen en zal minimum €100.00 bedragen. In geval van niet – of gedeeltelijke betaling van een factuur op de gestelde vervaldag zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

 

6. Duidelijke betwistingstermijn

U kan best een limiet stellen aan de termijn waarbinnen een betwisting kenbaar kan gemaakt worden. Wij raden voor B2B gevallen aan een termijn van maximum 15 dagen op te nemen. Ook kan u best opnemen in uw algemene voorwaarden dat elke betwisting wél per aangetekende brief moet overgemaakt worden.

 

Voorbeeld – Klachten: De klachten dienen, om geldig te zijn, ingediend te worden binnen de vijftien dagen en via aangetekende brief, te beginnen met datum van rekening.

 

7. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen worden pas eigendom van de aankoper wanneer deze er de prijs volledig voor heeft betaald.

 

Voorbeeld – Eigendomsvoorbehoud: De eigendom van de door ons verkochte goederen blijft voor ons voorbehouden tot op het ogenblik van de volledige vereffening van al onze vorderingen. Zolang dit niet het geval is, is het de koper verboden de goederen te vervreemden, te verpanden, uit te lenen, of er op één of andere wijze over te beschikken. De koper draagt niettemin alle risico’s inzake verlies en beschadiging van de goederen, zelfs veroorzaakt door toeval, vreemde oorzaak, overmacht of daden van derden. Zolang de koopprijs niet volledig betaald is, verbindt de koper zich het goed ter beschikking te houden van de verkoper, in volmaakte staat van onderhoud. Iedere waardevermindering moet binnen de 24 uur schriftelijk ter kennis gebracht worden van de verkoper. Bij inbeslagneming of ingeval van faillissement moet de koper binnen de 24 uur schriftelijk de verkoper inlichten.

 

En misschien wel de voornaamste tips:

  • Zorg ervoor dat u kunt bewijzen dat de aankoper uw voorwaarden heeft geaccepteerd. Dit kan het beste gebeuren zodra de klant de bestelling ondertekent, door naast zijn handtekening aan te geven dat deze ondertekening inhoudt dat hij akkoord gaat met uw verkoopsvoorwaarden.
  • Lees de algemene voorwaarden van de andere partij!

 

 

Heeft u vragen over uw algemene voorwaarden en/of bovenstaande clausules, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen (of +32 16 74 52 00 of sales@tcm.be) .

 

Bronnen:

 

Gepubliceerd op 15 juni 2020

SLIMME ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN: BELANGRIJKSTE BEPALINGEN OM VERALGEMENING TE ONTSNAPPEN

tcm belgium algemene verkoopsvoorwaardenU heeft het misschien al meegemaakt: u vraagt om de opvolging van uw algemene verkoopsvoorwaarden, en de aankoper komt ineens ook zwaaien met zijn aankoopsvoorwaarden. Welke primeren? En welke belangrijkste bepalingen zorgen ervoor dat uw algemene voorwaarden een grote meerwaarde zijn, m.a.w. welke veralgemeningen kan u best ontwijken?

 

Welke algemene voorwaarden primeren?

Onderstaande uitkomsten kunnen voorkomen wanneer er ruimte wordt gelaten voor interpretatie.

 

1. De eerste zet

Men zou kunnen redeneren dat de algemene voorwaarden primeren van de partij die het eerste aan zet was (de verkoper), op voorwaarde dat deze niet uitdrukkelijk door de afnemer werden afgewezen.

 

2. Wie laatst lacht

De omgekeerde redenering is tevens mogelijk, waarbij het laatste woord doorslaggevend is. De voorwaarden die het laatste werden overgemaakt, zijn dan van kracht.

 

3. Zwitserland

Wanneer beide partijen over algemene voorwaarden beschikken, kunnen deze elkaar evenzeer neutraliseren, waardoor men in die optiek terugvalt op het algemene recht.

 

4. De zachte aanpak

In dit geval zijn de aankoopsvoorwaarden steeds van toepassing, ongeacht of de koper eerst kwam aanzwaaien met die voorwaarden of niet.

 

Welke punten zijn allesbepalend?

Hieronder vindt u een oplijsting van de belangrijkste (algemene) punten die van uw algemene voorwaarden een uiterst belangrijk wapen (en schild) kunnen maken. De aangehaalde clausules in onderstaande lijst zijn slechts voorbeelden en kunnen best nagekeken en aangepast/uitgebreid worden naargelang uw sector.

 

1. Primerende algemene voorwaarden

Neem een clausule op in uw algemene voorwaarden waarbij wordt gemeld dat bij tegenstrijdige algemene voorwaarden uw eigen algemene voorwaarden primeren, en waarbij afwijkende algemene voorwaarden van de afnemer voorafgaandelijk schriftelijk en uitdrukkelijk moeten worden aanvaard.

 

Voorbeeld – Voorrangsregeling: Deze Algemene Voorwaarden primeren op tegenstrijdige of andersluidende voorwaarden van de koper of afnemer. Afwijkende bedingen en/of bijkomende voorwaarden zijn voor ons slechts bindend, wanneer ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard worden.

 

2. Belgische wetgeving primeert

Bij voorkeur voor het eigen rechtssysteem is het aan te raden in uw algemene voorwaarden op te nemen dat de Belgische wetgeving primeert. Opgelet: wanneer uw handelstransacties plaatsvinden buiten de Europese Unie, is het misschien wel aangeraden het plaatselijke recht te volgen, wat de uitvoering van een mogelijk vonnis kan vergemakkelijken.

 

3. Specifieke rechtbank behandelt geschil

Kies de rechtbank die u het beste past. U kan uw advocaat heel wat gereis doorheen het hele land besparen, alsook ellenlange uiteenzettingen inzake uw handel en de betreffende claim aan diens lokale collega’s.

 

Voorbeeld – Bevoegdheid en toepasselijk recht: Ingeval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement [Leuven] bevoegd, naar keuze van [uw firma] voor wat betreft het kanton. Alleen het Belgisch recht is van toepassing.

 

4. Duidelijke bepaling interesten en schadebeding

Om uw gekozen interesten en kosten te kunnen afdwingen, is het aangewezen deze specifiek te duiden in uw algemene voorwaarden om discussies achteraf te vermijden (of toch al zeker te limitteren). Het is dus heel belangrijk een percentage/bedrag te plakken op die interesten/kosten. In theorie zou u zeer hoge interesten en kosten kunnen aanrekenen, maar indien het dossier voor de rechtbank verschijnt, zal een rechter beslissen wat billijk is (en worden excessieve interesten en kosten mogelijk zelfs nietig verklaard).

 

Noot: de wet inzake kosten en interesten bij laattijdige betalingen in B2B transacties specifieert niét de kosten die mogen aangerekend worden, maar vermeldt dat een ‘redelijke schadeloosstelling’ kan gevraagd worden. Indien u dus uw eigen interesten en kosten niet bepaalt, valt u in B2B gevallen terug op die wetgeving, waarbij ruimte voor interpretatie maar dus ook discussie wordt gelaten.

 

5. (Aangetekende) ingebrekestelling overbodig

Bespaar u de moeite om ingebrekestellingen te bewijzen door op te nemen dat een aangetekende ingebrekestelling overbodig is om bij laattijdige betaling kosten en interesten aan te rekenen.

 

Voorbeeld – Betalingen: Voor iedere onbetaalde factuur zal, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een verwijlintrest vanaf de factuurdatum worden aangerekend met een minimum van 12 % per jaar. Bovendien zal een schadevergoeding worden aangerekend, van rechtswege en zonder ingebrekestelling. Die schadevergoeding zal nooit kleiner zijn dan 12% van het bedrag van de facturen en zal minimum €100.00 bedragen. In geval van niet – of gedeeltelijke betaling van een factuur op de gestelde vervaldag zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

 

6. Duidelijke betwistingstermijn

U kan best een limiet stellen aan de termijn waarbinnen een betwisting kenbaar kan gemaakt worden. Wij raden voor B2B gevallen aan een termijn van maximum 15 dagen op te nemen. Ook kan u best opnemen in uw algemene voorwaarden dat elke betwisting wél per aangetekende brief moet overgemaakt worden.

 

Voorbeeld – Klachten: De klachten dienen, om geldig te zijn, ingediend te worden binnen de vijftien dagen en via aangetekende brief, te beginnen met datum van rekening.

 

7. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde goederen worden pas eigendom van de aankoper wanneer deze er de prijs volledig voor heeft betaald.

 

Voorbeeld – Eigendomsvoorbehoud: De eigendom van de door ons verkochte goederen blijft voor ons voorbehouden tot op het ogenblik van de volledige vereffening van al onze vorderingen. Zolang dit niet het geval is, is het de koper verboden de goederen te vervreemden, te verpanden, uit te lenen, of er op één of andere wijze over te beschikken. De koper draagt niettemin alle risico’s inzake verlies en beschadiging van de goederen, zelfs veroorzaakt door toeval, vreemde oorzaak, overmacht of daden van derden. Zolang de koopprijs niet volledig betaald is, verbindt de koper zich het goed ter beschikking te houden van de verkoper, in volmaakte staat van onderhoud. Iedere waardevermindering moet binnen de 24 uur schriftelijk ter kennis gebracht worden van de verkoper. Bij inbeslagneming of ingeval van faillissement moet de koper binnen de 24 uur schriftelijk de verkoper inlichten.

 

En misschien wel de voornaamste tips:

  • Zorg ervoor dat u kunt bewijzen dat de aankoper uw voorwaarden heeft geaccepteerd. Dit kan het beste gebeuren zodra de klant de bestelling ondertekent, door naast zijn handtekening aan te geven dat deze ondertekening inhoudt dat hij akkoord gaat met uw verkoopsvoorwaarden.
  • Lees de algemene voorwaarden van de andere partij!

 

 

Heeft u vragen over uw algemene voorwaarden en/of bovenstaande clausules, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen (of +32 16 74 52 00 of sales@tcm.be) .

 

Bronnen:

 

Gepubliceerd op 15 juni 2020

Wacht geen moment langer, krijg uw geld terug

Concentreer u op uw zaken, wij zorgen voor uw uitstaande betalingen. Neem contact met ons op voor meer informatie.

Wacht geen moment langer, krijg uw geld terug

Concentreer u op uw zaken, wij zorgen voor uw uitstaande betalingen. Neem contact met ons op voor meer informatie.