News

De borgtocht van firma’s die instaan voor het goederenvervoer over de weg

U wordt geconfronteerd met een transportfirma die uw facturen niet betaalt? Wist u dat transportfirma’s verplicht zijn een borgtocht te stellen bij een financiële instelling om aan hun financiële verplichtingen te voldoen?

truck transport company

Sinds 2009 krijgen transportfirma’s bij hun oprichting vier verplichtingen opgelegd door Europa:

 1. De onderneming moet werkelijk en op duurzame wijze in een lidstaat gevestigd zijn;
 2. Ze moet betrouwbaar zijn: België heeft dit begrip gedefinieerd in de wet van 15 juli 2013;
 3. Ze moet de vereiste vakbekwaamheid bezitten: Attest overhandigd door de minister van Vervoer (FOD Mobiliteit en Vervoer) na het afleggen van een examen.
 4. Ze moet voldoende financiële draagkracht bezitten.

Wij gaan dieper ingaan op deze laatste voorwaarde: voldoende financiële draagkracht bezitten.

 

Om zeker te zijn dat de transportfirma op elk moment zijn financiële verplichtingen kan nakomen, moet deze een borgtocht stellen in functie van het aantal gebruikte motorvoertuigen die een vergunning voor nationaal vervoer hebben.

Deze borgtocht bedraagt 9.000 euro voor het eerste motorvoertuig en 5.000 euro voor elk bijkomend voertuig.

De financiële instelling die hoofdelijk borg staat zal een attest uitreiken dat aantoont dat deze onderneming wel degelijk financiële draagkracht heeft.

De verschillende instellingen die borg kunnen staan worden opgenoemd in het Koninklijk Besluit van 22 mei 2014. Het gaat hierbij om:

 • een bank;
 • een erkende verzekeringsonderneming;
 • een vennootschap van gezamenlijke borgstelling erkend door de minister van Financiën voor de borgtochten van ondernemers, vergunninghouders en aannemers van werken van algemeen nut.

Deze borgtocht dient in zijn geheel om de schulden van de onderneming te waarborgen indien deze opeisbaar worden in de periode van 365 dagen die aan de datum van aanspraak op de borgtocht voorafgaat. De borgtocht strekt zich uit tot al hetgeen bij de hoofdschuld en haar invordering komt.

Om aanspraak te maken op deze borgtocht moeten de schuldeisers deze aanspraak melden aan de hoofdelijke borg met toevoeging van een rechterlijke beslissing, genomen in België en ten laste van het bedrijf, zelfs als deze onuitvoerbaar is. Deze aanspraak op de borgtocht gebeurt per aangetekend schrijven. Om de identiteit te achterhalen van de financiële instelling die hoofdelijk borg staat voor uw debiteur, moet u contact opnemen met de FOD Mobiliteit en Vervoer die u de identiteit zal meedelen.

De aanspraken op de borgtocht: hoe werkt het?

 

De aanspraken op de borgtocht worden verwerkt in functie van de datum waarop de aangetekende brief verzonden werd. Als twee schuldeisers op dezelfde dag een beroep doen op de borgtocht zal deze evenredig verdeeld worden.  Wanneer de hoofdelijke borg de aanspraak onbetwist laat, moet ze de schuldeiser binnen de 60 dagen na ontvangst van de brief betalen.

Wanneer de borgtocht volledig of gedeeltelijk wordt afgenomen, moet de hoofdelijke borg de minister onmiddellijk waarschuwen per aangetekend schrijven of per mail met vermelding van de opgenomen bedragen en alle andere schuldeisers die zich schriftelijk kenbaar hebben gemaakt. De minister zal de onderneming vervolgens op de hoogte brengen van de afneming en haar verzoeken om de borgtocht binnen de 30 dagen te herstellen of aan te vullen.

Indien uw debiteur failliet is verklaard, zijn de regels en termijnen een beetje anders. We raden u aan het eerder vermelde Koninklijk Besluit van 22/05/2014 te raadplegen waarin de te ondernemen stappen beschreven worden.

 

U wordt geconfronteerd met een transportfirma die u niet betaalt? Contacteer ons per mail (info@tcm.be) of telefonisch (+32 16 74 52 00). We zullen u met alle middelen proberen bijstaan in het zoeken naar een minnelijke schikking. Wanneer dit onmogelijk blijkt, zullen we u met onze ervaring helpen bij het instellen van de gepaste gerechtelijke procedures.

De borgtocht van firma’s die instaan voor het goederenvervoer over de weg

U wordt geconfronteerd met een transportfirma die uw facturen niet betaalt? Wist u dat transportfirma’s verplicht zijn een borgtocht te stellen bij een financiële instelling om aan hun financiële verplichtingen te voldoen?

truck transport company

Sinds 2009 krijgen transportfirma’s bij hun oprichting vier verplichtingen opgelegd door Europa:

 1. De onderneming moet werkelijk en op duurzame wijze in een lidstaat gevestigd zijn;
 2. Ze moet betrouwbaar zijn: België heeft dit begrip gedefinieerd in de wet van 15 juli 2013;
 3. Ze moet de vereiste vakbekwaamheid bezitten: Attest overhandigd door de minister van Vervoer (FOD Mobiliteit en Vervoer) na het afleggen van een examen.
 4. Ze moet voldoende financiële draagkracht bezitten.

Wij gaan dieper ingaan op deze laatste voorwaarde: voldoende financiële draagkracht bezitten.

 

Om zeker te zijn dat de transportfirma op elk moment zijn financiële verplichtingen kan nakomen, moet deze een borgtocht stellen in functie van het aantal gebruikte motorvoertuigen die een vergunning voor nationaal vervoer hebben.

Deze borgtocht bedraagt 9.000 euro voor het eerste motorvoertuig en 5.000 euro voor elk bijkomend voertuig.

De financiële instelling die hoofdelijk borg staat zal een attest uitreiken dat aantoont dat deze onderneming wel degelijk financiële draagkracht heeft.

De verschillende instellingen die borg kunnen staan worden opgenoemd in het Koninklijk Besluit van 22 mei 2014. Het gaat hierbij om:

 • een bank;
 • een erkende verzekeringsonderneming;
 • een vennootschap van gezamenlijke borgstelling erkend door de minister van Financiën voor de borgtochten van ondernemers, vergunninghouders en aannemers van werken van algemeen nut.

Deze borgtocht dient in zijn geheel om de schulden van de onderneming te waarborgen indien deze opeisbaar worden in de periode van 365 dagen die aan de datum van aanspraak op de borgtocht voorafgaat. De borgtocht strekt zich uit tot al hetgeen bij de hoofdschuld en haar invordering komt.

Om aanspraak te maken op deze borgtocht moeten de schuldeisers deze aanspraak melden aan de hoofdelijke borg met toevoeging van een rechterlijke beslissing, genomen in België en ten laste van het bedrijf, zelfs als deze onuitvoerbaar is. Deze aanspraak op de borgtocht gebeurt per aangetekend schrijven. Om de identiteit te achterhalen van de financiële instelling die hoofdelijk borg staat voor uw debiteur, moet u contact opnemen met de FOD Mobiliteit en Vervoer die u de identiteit zal meedelen.

De aanspraken op de borgtocht: hoe werkt het?

 

De aanspraken op de borgtocht worden verwerkt in functie van de datum waarop de aangetekende brief verzonden werd. Als twee schuldeisers op dezelfde dag een beroep doen op de borgtocht zal deze evenredig verdeeld worden.  Wanneer de hoofdelijke borg de aanspraak onbetwist laat, moet ze de schuldeiser binnen de 60 dagen na ontvangst van de brief betalen.

Wanneer de borgtocht volledig of gedeeltelijk wordt afgenomen, moet de hoofdelijke borg de minister onmiddellijk waarschuwen per aangetekend schrijven of per mail met vermelding van de opgenomen bedragen en alle andere schuldeisers die zich schriftelijk kenbaar hebben gemaakt. De minister zal de onderneming vervolgens op de hoogte brengen van de afneming en haar verzoeken om de borgtocht binnen de 30 dagen te herstellen of aan te vullen.

Indien uw debiteur failliet is verklaard, zijn de regels en termijnen een beetje anders. We raden u aan het eerder vermelde Koninklijk Besluit van 22/05/2014 te raadplegen waarin de te ondernemen stappen beschreven worden.

 

U wordt geconfronteerd met een transportfirma die u niet betaalt? Contacteer ons per mail (info@tcm.be) of telefonisch (+32 16 74 52 00). We zullen u met alle middelen proberen bijstaan in het zoeken naar een minnelijke schikking. Wanneer dit onmogelijk blijkt, zullen we u met onze ervaring helpen bij het instellen van de gepaste gerechtelijke procedures.

News