Glossarium

Forfaitaire schadevergoeding bij laattijdige betaling

Waarom een schadevergoeding?

Normaal gezien betalen klanten hun aankopen binnen de met de leverancier overeengekomen betalingstermijnen. De leverancier gaat bij zijn prijszetting niet uit van achterstallige betalingen. Bij het uitstellen van de betaling veroorzaakt de klant dus kosten.

Welke kosten? 

Wanneer de betaling nog open staat op de vervaldag, dan dient de schuldeiser (verkoper) te starten met de herinneringsprocedure.  Daarom dient men ondersteund te worden door een goed uitgerust debiteurenbeheer. Er zijn ook variabele kosten (management van openstaande facturen, medewerkers, postzegels, enz.). De meeste schuldeisers besteden deze taak uit na 2 of 3 herinneringen. De externe dienstenverstrekker zal zijn kosten factureren, en als de schuldeiser het verdere debiteurenbeheer niet uitbesteedt, komt dat meestal duurder uit.

Let op: de financiële interesten op de schulden zijn niet opgenomen in de forfaitaire schadevergoeding gezien deze apart worden toegevoegd (zie het glossarium).

Waarom forfaitair?

Het rappeleringsproces is een opeenvolging van kleine stappen (briefwisseling, telefoongesprekken, controle op de betalingen, etc.). Elke stap zou afzonderlijk gelabeld en geprijsd kunnen worden, maar men zou telkens verantwoording moeten afleggen aan de debiteur. Een vast bedrag maakt het eenvoudiger.

Hoe de forfaitaire vergoeding berekenen?

De vergoeding is meestal een percentage van de hoofdsom (bijvoorbeeld 10%). Er is vaak een minimum vastgelegd (bijvoorbeeld 60 euro), omdat het innen van 10 euro eigenlijk even duur is als het innen van 500 EUR.

De wet op de betalingsachterstand in handelstransacties regelt dit probleem, maar partijen kunnen dat ook in hun eigen algemene voorwaarden vastleggen.

Voor consumentenschulden is de heffing beperkt tot contractuele afspraken zoals bepaald in de wet.  Zie ook artikel van maart 2016 over incassokosten.

Wordt de crediteur rijk met het incasseren van schadevergoedingen op schulden?

Wij hebben nog nooit een schuldeiser ontmoet die rijker is geworden door de laattijdige betalingen van zijn klanten. Als dat het geval was, zouden sommige crediteuren zich organiseren om onbetaalde facturen te vermeerderen. En het bedrijf dat zo een strategie zou overleven, bestaat niet.

Juist het tegenstelde is waar, we kennen genoeg zaken waarbij de debiteur van het inningsproces zo een complexe zaak heeft gemaakt dat de schadevergoeding de effectieve inningskost lang niet compenseert.

Update 24/08/2016

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.