Wettelijke informatie

Wettelijke informatie conform de wet van 11/03/2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, de dienstenwet van 26/03/2010 en de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

 

1° Handelsnaam en Rechtsvorm
TCM BELGIUM oefent de activiteit van invorderingsmaatschappij uit onder de vorm van een naamloze vennootschap en onder de handelsbenaming TCM BELGIUM.
2° Geografisch adres en maatschappelijke zetel
Ambachtenlaan 13 c, B-3001 Heverlee
3° Algemene contactgegevens beschikbaar voor rechtstreekse klachten of informatieverzoek
Zie pagina contact

 

4° Handelsregister en inschrijvingsnummer Kruispuntbank der ondernemingen
RPR: Leuven
KBO: BE 0451 082 959

 

5° Het identificatienummer zoals bedoeld in artikel 50 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde
BE 0451 082 959

 

6° Bevoegde toezichthoudende autoriteit
De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Dienst voor de intellectuele Eigendom, North Gate III, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel is de toezichthoudende authoriteit van TCM Belgium (KB van 4 april 2003).

TCM Belgium is ingeschreven met nr 206525.

 

7° Beroepstitel en de lidstaat waar deze is verleend
TCM Belgium nv is ingeschreven (nr 206525 ) als schuldinvorderaar conform het Koninklijk besluit van 17/02/2005 tot regeling van de inschrijving van de personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen en van de waarborgen waarover deze personen moeten beschikken en dit binnen de lidstaat België.

 

8° De beroepsvereniging of beroepsorganisatie waarbij TCM Belgium is ingeschreven
TCM Belgium is aangesloten bij de Belgische Vereniging van Incasso-ondernemingen In het Frans : Association Belge des sociétés de Recouvrement de créances, in het kort : ABR-BVI vzw (Chaussee de Marche 511, 5101 Erpent ; KBO 451.264.388).
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.abrbvi.be.

TCM Belgium is aangesloten bij de TCM Group International, Ltd.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.tcmgroup.com.

9° Van toepassing zijnde beroepsregels en gedragscodes en de wijze van toegang ertoe
TCM Belgium is onderworpen aan de deontologische code van de Belgische Vereniging van Incasso-ondernemingen (www.abrbvi.be – regelgeving).

TCM Belgium is onderworpen aan de bepalingen van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument. (B.S. 29/01/2003)

TCM Belgium is onderworpen aan de deontologische code van de TCM Group International, Ltd. (www.tcmgroup.com).

 

10° Algemene voorwaarden
Behoudens bijzondere voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing op de contracten die u met TCM Belgium aangaat.

De algemene voorwaarden welke TCM Belgium hanteert zijn opgenomen in elk contract tussen TCM Belgium en de klant.

11° Op de contracten toepasselijk recht en bevoegde rechter
Behoudens bijzondere voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing op de contracten die u met TCM Belgium aangaat. De Rechtbanken van het Gerechtelijk arrondissement van Leuven zijn bevoegd.
12° Gegevens beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar en dekking
Axa Belgium NV, Vorstlaan 25, 1170 Brussel, KBO 404.483.367.

De onderschreven polis geeft dekking in volgende landen:Europese Unie en Zwitserland.

13° Gegevensverwerking – GDPR en wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens