wettelijke informatie

Wettelijke informatie conform de wet van 11/03/2003 betreffende bepaalde juridische aspecten van de diensten van de informatiemaatschappij, de dienstenwet van 26/03/2010 en de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

 

1° Handelsnaam en Rechtsvorm

TCM BELGIUM oefent de activiteit van invorderingsmaatschappij uit onder de vorm van een naamloze vennootschap en onder de handelsbenaming TCM BELGIUM.

2° Geografisch adres en maatschappelijke zetel

Ambachtenlaan 13 c, B-3001 Heverlee

3° Algemene contactgegevens beschikbaar voor rechtstreekse klachten of informatieverzoek

Tel. +32 16 74 52 00
Fax +32 16 74 52 09
E-mail: info@tcm.be  (klacht: compliance@tcm.be)

 

4° Handelsregister en inschrijvingsnummer Kruispuntbank der ondernemingen

RPR: Leuven
KBO: BE 0451 082 959

 

5° Het identificatienummer zoals bedoeld in artikel 50 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde

BE 0451 082 959

 

6° Bevoegde toezichthoudende autoriteit

De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Dienst voor de intellectuele Eigendom, North Gate III, Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel is de toezichthoudende authoriteit van TCM Belgium (KB van 4 april 2003).

TCM Belgium is ingeschreven met nr 206525.

 

7° Beroepstitel en de lidstaat waar deze is verleend

TCM Belgium nv is ingeschreven (nr 206525 ) als schuldinvorderaar conform het Koninklijk besluit van 17/02/2005 tot regeling van de inschrijving van de personen die een activiteit van minnelijke invordering van schulden uitoefenen en van de waarborgen waarover deze personen moeten beschikken en dit binnen de lidstaat België.

 

8° De beroepsvereniging of beroepsorganisatie waarbij TCM Belgium is ingeschreven

TCM Belgium is aangesloten bij de Belgische Vereniging van Incasso-ondernemingen In het Frans : Association Belge des sociétés de Recouvrement de créances, in het kort : ABR-BVI vzw (Chaussee de Marche 511, 5101 Erpent ; KBO 451.264.388).
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.abrbvi.be.

TCM Belgium is aangesloten bij de TCM Group International, Ltd.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.tcmgroup.com.

9° Van toepassing zijnde beroepsregels en gedragscodes en de wijze van toegang ertoe

TCM Belgium is onderworpen aan de deontologische code van de Belgische Vereniging van Incasso-ondernemingen (www.abrbvi.be – regelgeving).

TCM Belgium is onderworpen aan de bepalingen van de wet van 20 december 2002 betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument. (B.S. 29/01/2003)

TCM Belgium is onderworpen aan de deontologische code van de TCM Group International, Ltd. (www.tcmgroup.com).

 

10° Algemene voorwaarden

Behoudens bijzondere voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing op de contracten die u met TCM Belgium aangaat.

De algemene voorwaarden welke TCM Belgium hanteert zijn opgenomen in elk contract tussen TCM Belgium en de klant.

11° Op de contracten toepasselijk recht en bevoegde rechter

Behoudens bijzondere voorwaarden is het Belgisch recht van toepassing op de contracten die u met TCM Belgium aangaat. De Rechtbanken van het Gerechtelijk arrondissement van Leuven zijn bevoegd.

12° Gegevens beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar en dekking

Axa Belgium NV, Vorstlaan 25, 1170 Brussel, KBO 404.483.367.

De onderschreven polis geeft dekking in volgende landen:Europese Unie en Zwitserland.

13° Gegevensverwerking – GDPR en wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

Het gegevensbestand is exclusief eigendom van TCM Belgium, Ambachtenlaan 13 c, B-3001 Heverlee. Zij treedt op in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke en houder van het bestand. Functionaris voor de gegevensbescherming : zie contact.

De wet geeft aan elke persoon opgenomen in een verwerking het recht tot inzage van zijn gegevens. Hiervoor volstaat het een schrijven, vergezeld van recto-verso kopie van de identiteitskaart te richten aan TCM. TCM kan vanaf de tweede aanvraag tot inzage voorafgaandelijk de vergoeding vragen die terzake vastgesteld is bij Koninklijk Besluit als tussenkomst in de administratiekosten.
Artikel 12 WVP en art. 16 GDPR geven u ook de mogelijkheid de verbetering te vragen van de opgenomen gegevens.

Desbetreffend wordt verwezen naar de gedragscode die U vindt op de site van onze beroepsvereniging ABR-BVI.

PRIVELEVEN – Informatie met betrekking tot artikels 13 en 14 AVG (Algemene verordening Gegevensbescherming).

Verwerkingsverantwoordelijke: TCM BELGIUM, BE.0451.082.959, Ambachtenlaan 13C, 3001 Heverlee, Belgium, www.tcm.be.

Verwerkingsdoeleinden en rechtsgrond voor de verwerking: De verwerking van de persoonsgegevens vindt enkel plaats in het kader van een duidelijk bepaalde rechtsgrond. In het kader van een incassovordering houdt dit in dat alle persoonlijke gegevens die de recuperatie van de onbetaalde schuld tot doel hebben, of betrekking hebben tot een insolvabiliteitsprocedure of een juridische procedure, verwerkt worden. Artikel 6, paragraaf 1, punt b, van de AVG  stipuleert dat de verwerking van de privégegevens, die voortvloeit uit de nalatigheid tot betaling, noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij de betrokkene partij is. Vervolgens luidt in het artikel 6, paragraaf 1, punt f, dat de gegevensverwerking noodzakelijk is voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, steeds in redelijke en proportionele mate.

Categorieën en oorsprong van persoonsgegevens: Wij verwerken uw gegevens in het kader van volgende categorieën: persoonlijke privégegevens, communicatiegegevens, contractgegevens, schuldgegevens, betalingsgegevens. Deze gegevens werden verstrekt door de crediteur of een andere verwerkingsverantwoordelijke.

Ontvanger van de persoonsgegevens: In het kader van de incasso-activiteiten worden deze gegevens gedeeld met de crediteur, een onderaannemer of een andere beheerder met als enig doel de schuld te recupereren: Rechtverkrijgenden, incassomedewerkers, andere dienstleveranciers, rechtbanken, ministeriële ambtenaren, advocaten. Tevens kunnen wij eveneens gevraagd worden de verwerkte gegevens op basis van een wettelijke verplichting te delen. (In het kader van het respecteren van de wet consumentenkrediet, huidig boek 7, titel 4, paragraaf 1 wetboek van economisch recht, en in het kader van de wet betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument).

Periode gedurende welke de persoonsgegevens zullen worden opgeslagen: Eens de betaling voor de schuld werd uitgevoerd of eens de incassoprocedure ten einde is, worden uw gegevens voor de komende 10 jaar opgeslagen. Gezien de verjaringstermijn naar burgerlijk recht 10 jaar bedraagt (art. 2262 bis B.W.) en gezien een dossier nadien nog kan worden betwist of een dossier nog kan leiden tot een professionele aansprakelijkheid tot het einde van deze verjaringsperiode, is de opslagtermijn van 10 jaar, na betaling van de schuld of na het einde van het mandaat tot invordering, van toepassing. Met betrekking tot bovenstaande heeft de betrokkene het recht de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken tot wissing van persoonsgegevens indien de gegevensopslag niet langer noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst waarbij de betrokkene partij is of omdat het gaat om een onwettelijke handeling of omdat een wettelijke vereiste dient gerespecteerd te worden. De opgeslagen gegevens hebben een beperkte toegankelijkheid.

Rechten van de betrokkene: Indien alle wettelijke vereisten zijn nageleefd, heeft de betrokkene op basis van het artikel 15 en 22 van de AVG het recht op: toegang, rectificatie, wissing, overdracht, beperking van het gebruik van de gegevens. Tevens heeft de betrokkene, conform het artikel 14, paragraaf 2, punt c, in verhouding met het artikel 21 van de AVG, het recht tot bezwaar tegen de gegevensverwerking op basis van het artikel 6 paragraaf1, punt f van de AVG.

Recht tot indiening van een klacht bij de toezichthoudende autoriteit: Conform het artikel 77 van de AVG heeft de betrokkene bij een gegronde reden of bij de veronderstelling dat de verwerking niet wettelijk werd uitgevoerd, het recht klacht neer te leggen bij de toezichthoudende autoriteit. Het adres van de toezichthoudende autoriteit van onze onderneming is: Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel.