Glossarium

Rechtbank van koophandel

De rechtbank van koophandel is een rechtbank die drie verschillende bevoegdheden geniet:

Een algemene bevoegdheid: De rechtbank van koophandel is bevoegd voor alle geschillen tussen ondernemingen, ongeacht de waarde van het geschil (B2B).

Een bijzondere bevoegdheid: De rechtbank van koophandel is bevoegd voor een aantal geschillen, ongeacht de waarde van het geschil (vorderingen over de aan de post toevertrouwde diensten, vorderingen rond zee- binnenvaart, vorderingen tot rechtzetting en schrapping van inschrijvingen in de Kruispuntbank der Ondernemingen, vorderingen tussen ondernemingen met betrekking tot het auteursrecht en vorderingen over de handelingen van de Nationale Loterij).

Een uitsluitende bevoegdheid: De rechtbank van koophandel is uitsluitend bevoegd voor geschillen en vorderingen rond faillissement en gerechtelijke reorganisatie.

De rechtbank van koophandel is telkens samengesteld uit beroepsrechters en consulaire rechters. Deze laatsten zijn niet noodzakelijk juristen. Consulaire rechters komen immers vaak uit de bedrijfswereld en financiële sector. Dankzij hun kennis en expertise kunnen zij het gerecht helpen een beter inzicht te krijgen in conflicten. Elke kamer van de rechtbank van koophandel is dus samengesteld uit een beroepsrechter vergezeld van twee consulaire rechters. Wanneer de rechtbank van koophandel bepaalde specifieke dossiers behandelt, zoals faillissement, zal de procureur des Konings eveneens aanwezig zijn.

Is men niet akkoord met het oordeel van de rechtbank van koophandel, dan kan elke partij beroep aantekenen bij het hof van beroep op voorwaarde dat de waarde van het geschil minstens € 2.500 bedraagt. Bij een waarde lager dan € 2.500 is het niet mogelijk om in beroep te gaan.

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.