News

TOEPASSING VAN INTERESTEN BIJ WANBETALING

Wanbetaling is een nefaste realiteit waarmee heel wat schuldeisers maar al te vaak worden geconfronteerd. Door bij laattijdige betalers uw recht op het eisen van interesten te laten gelden, worden uw klanten misschien aangespoord en aangemoedigd om tijdig te betalen.

Ten eerste, wanneer kan een betaling als laattijdig worden beschouwd?

Als in het contract een betalingstermijn is vastgelegd, dan is een betaling laattijdig vanaf de eerste dag na de vervaldag. Vanaf die datum mag een schuldeiser dus interesten eisen.

Als in het contract geen betalingstermijn is vastgelegd, dan wordt gekeken naar de relatie tussen de schuldeiser en de schuldenaar.

Is die laatste een consument, dan moet de factuur worden betaald zodra ze wordt ontvangen of zodra de goederen of diensten in ontvangst worden genomen als er geen factuur bestaat.

Gaat het om een zakelijke relatie (tussen handelaars onderling), dan moet de factuur volgens de wet binnen de 30 dagen betaald zijn. Die wettelijke termijn begint te lopen op de dag van ontvangst van de factuur of van de goederen of diensten als er geen factuur bestaat. Na die 30 dagen (of na de termijn die tussen de partijen werd overeengekomen) schrijft de wet voor dat van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd zijn.

Welke interestvoeten zijn van toepassing?

  • Interestvoet voor burgerlijke en handelszaken

Als in het contract tussen beide partijen wordt vermeld welke interestvoet zal worden toegepast bij betalingsachterstand, dan krijgt die contractuele regeling voorrang. Dan geldt de zogenaamde conventionele interestvoet, die vaak hoger is dan het wettelijke equivalent. Als in het contract echter geen interestvoet werd vastgelegd, dan is de wettelijke regeling en dus de wettelijke interestvoet van toepassing.

Het is evenwel belangrijk om te weten dat die wettelijke interestvoet, die elk jaar door de Federale Overheidsdienst Financiën wordt bepaald, alleen kan worden toegepast op privézaken tussen natuurlijke en rechtspersonen en op transacties tussen particulieren en handelaars. Voor het jaar 2017 gaat het om 2,0%.

  • Interestvoet voor handelstransacties

De wettelijke interestvoet bij betalingsachterstand in handelstransacties kan net als in het geval van burgerlijke en handelszaken enkel worden toegepast als beide partijen in het contract geen andere interestvoet hebben vastgelegd. Deze interestvoet wordt door de FOD Financiën 2 keer per jaar bepaald en bedraagt 8,0% voor het eerste halfjaar van 2017.

Dit percentage is volgens de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties van toepassing op “elke transactie tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en overheidsinstanties die leidt tot het leveren van goederen, het verrichten van diensten of het ontwerp en de uitvoering van openbare werken en bouw- en civieltechnische werken tegen vergoeding”.

  • Moet u interesten eisen?

Eén ding is zeker: de schuldeiser heeft het recht om verwijlinteresten van de schuldenaar te eisen.

Die verwijlinteresten maken het vooral mogelijk om bepaalde potentiële kosten te dekken die kunnen voortvloeien uit dergelijke situaties, maar ze kunnen een persoon of bedrijf ook geloofwaardiger maken voor wanbetalers.

Geen enkele schuldeiser wil veel onbetaalde facturen. Verwijlinteresten bestaan dus gewoon om ongelukkige schuldeisers te vergoeden en om klanten aan te moedigen om tijdig te betalen.

 

Wil u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen? Raadpleeg onze website of neem contact met ons op!

TOEPASSING VAN INTERESTEN BIJ WANBETALING

Wanbetaling is een nefaste realiteit waarmee heel wat schuldeisers maar al te vaak worden geconfronteerd. Door bij laattijdige betalers uw recht op het eisen van interesten te laten gelden, worden uw klanten misschien aangespoord en aangemoedigd om tijdig te betalen.

Ten eerste, wanneer kan een betaling als laattijdig worden beschouwd?

Als in het contract een betalingstermijn is vastgelegd, dan is een betaling laattijdig vanaf de eerste dag na de vervaldag. Vanaf die datum mag een schuldeiser dus interesten eisen.

Als in het contract geen betalingstermijn is vastgelegd, dan wordt gekeken naar de relatie tussen de schuldeiser en de schuldenaar.

Is die laatste een consument, dan moet de factuur worden betaald zodra ze wordt ontvangen of zodra de goederen of diensten in ontvangst worden genomen als er geen factuur bestaat.

Gaat het om een zakelijke relatie (tussen handelaars onderling), dan moet de factuur volgens de wet binnen de 30 dagen betaald zijn. Die wettelijke termijn begint te lopen op de dag van ontvangst van de factuur of van de goederen of diensten als er geen factuur bestaat. Na die 30 dagen (of na de termijn die tussen de partijen werd overeengekomen) schrijft de wet voor dat van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling verwijlinteresten verschuldigd zijn.

Welke interestvoeten zijn van toepassing?

  • Interestvoet voor burgerlijke en handelszaken

Als in het contract tussen beide partijen wordt vermeld welke interestvoet zal worden toegepast bij betalingsachterstand, dan krijgt die contractuele regeling voorrang. Dan geldt de zogenaamde conventionele interestvoet, die vaak hoger is dan het wettelijke equivalent. Als in het contract echter geen interestvoet werd vastgelegd, dan is de wettelijke regeling en dus de wettelijke interestvoet van toepassing.

Het is evenwel belangrijk om te weten dat die wettelijke interestvoet, die elk jaar door de Federale Overheidsdienst Financiën wordt bepaald, alleen kan worden toegepast op privézaken tussen natuurlijke en rechtspersonen en op transacties tussen particulieren en handelaars. Voor het jaar 2017 gaat het om 2,0%.

  • Interestvoet voor handelstransacties

De wettelijke interestvoet bij betalingsachterstand in handelstransacties kan net als in het geval van burgerlijke en handelszaken enkel worden toegepast als beide partijen in het contract geen andere interestvoet hebben vastgelegd. Deze interestvoet wordt door de FOD Financiën 2 keer per jaar bepaald en bedraagt 8,0% voor het eerste halfjaar van 2017.

Dit percentage is volgens de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties van toepassing op “elke transactie tussen ondernemingen of tussen ondernemingen en overheidsinstanties die leidt tot het leveren van goederen, het verrichten van diensten of het ontwerp en de uitvoering van openbare werken en bouw- en civieltechnische werken tegen vergoeding”.

  • Moet u interesten eisen?

Eén ding is zeker: de schuldeiser heeft het recht om verwijlinteresten van de schuldenaar te eisen.

Die verwijlinteresten maken het vooral mogelijk om bepaalde potentiële kosten te dekken die kunnen voortvloeien uit dergelijke situaties, maar ze kunnen een persoon of bedrijf ook geloofwaardiger maken voor wanbetalers.

Geen enkele schuldeiser wil veel onbetaalde facturen. Verwijlinteresten bestaan dus gewoon om ongelukkige schuldeisers te vergoeden en om klanten aan te moedigen om tijdig te betalen.

 

Wil u meer informatie over wat wij voor u kunnen betekenen? Raadpleeg onze website of neem contact met ons op!

News