Glossarium

VOORLOPIG BEWINDVOERDER

Wanneer feitelijke, ernstige en gecombineerde elementen leiden tot de conclusie dat de condities voor het faillissement van een bedrijf zijn bekomen, dan kan de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel één of meer voorlopige bewindvoerders benoemen. De voorzitter doet dit op verzoek van een derde partij die belang heeft bij de zaak, of op eigen initiatief. De voorlopige bewindvoerders worden belast met het management van een deel of het geheel van de activa van het bedrijf. Het is hun missie de activa van een bedrijf en de belangen van schuldeisers te beschermen. (Artikel 8 van 8 aug 1997, Faillissementswet.)

Updated 01/09/2017

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.