Glossarium

Vredegerecht

Het vredegerecht is een burgerlijke rechtbank die bevoegd is voor vorderingen in burgerlijke en handelsrechtelijke geschillen waarvan de waarde niet hoger ligt dan € 5000. (facturen, achterstallige huur …)

Naast deze algemene bevoegdheid krijgt het vredegerecht ook enkele bijzondere bevoegdheden toegekend ongeacht de waarde van de vordering. De vrederechters buigen zich dus over geschillen inzake:

  • de verhuring van onroerende goederen;
  • mede-eigendom;
  • erfdienstbaarheden;
  • onteigeningen;

Het vredegerecht stelt ook rechtsprekende organen aan die dichter bij de burger staan. De vrederechter speelt dus ook de rol van bemiddelaar. Hij probeert een akkoord te vinden tussen de twee partijen. Deze overeenkomst is vaak een compromis waarbij beide partijen hun eisen moeten bijstellen (Minnelijke invordering). Indien geen akkoord gevonden wordt, ligt de beslissing bij de vrederechter. Beide partijen moeten zich neerleggen bij dit oordeel (Gerechtelijke inning).

Updated 11 feb 2021

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.