Glossarium

Waarborg

Een waarborg is een door de partijen overeengekomen garantie waarmee de schuldenaar de eigendom van een goed in zijn bezit afstaat aan de schuldeiser om op die manier zijn schuldvordering te waarborgen. Indien dat goed een roerend goed is, dan is er sprake van een onderpand. Indien het daarentegen gaat om vastgoed, dan spreekt men van een genotspand (vervangen door de hypotheek, want die impliceert niet dat de eigendom van het goed door de schuldenaar wordt afgestaan). Het is wel belangrijk om te weten dat er ook zoiets bestaat als een bezitloos pandrecht op een handelszaak. Dit onderpand heeft betrekking op het geheel van materiële en immateriële goederen van die handelszaak.

Updated 30/07/2018

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.