Glossarium

Het innen van onbetwiste schulden

De wet van 19 oktober 2015 (Potpourri I) houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, regelt de inning van onbetwiste geldschulden.

Toepassingsgebied

• Deze bepaling heeft betrekking op alle commerciële schulden (dat wil zeggen: waarbij de schuldeiser en de schuldenaar zijn geregistreerd bij de Kruispuntbank van Ondernemingen). Ze heeft geen betrekking op de schulden van de overheid. Het sluit bedrijven in staat van faillissement, gerechtelijke reorganisatie, etc. uit.

• Voor een monetaire schuld.

Procedure

• De schuldeiser moet contact opnemen met een advocaat. Deze laatste zal een deurwaarder aanspreken, die zal instaan voor de betekening van de aanmaning aan de schuldenaar.

• De schuldenaar heeft één maand om ofwel: te betalen, te betwisten of betalingsfaciliteiten aan de deurwaarder vragen. Indien hij betaalt, is de procedure voltooid. Indien hij betalingsfaciliteiten aanvraagt, wordt de procedure opgeschort.

• Als de schuldenaar betwist, is de procedure tevens beëindigd, onverminderd het recht van de schuldeiser om, in geval van betwisting van de schuld, zijn rechtsvordering in rechte uit te oefenen.

• Na 1 maand en 8 dagen (en geen betaling, betwisting, faciliteiten) stelt de gerechtsdeurwaarder een proces-verbaal (PV) van niet-betwisting op.

• De PV wordt vervolgens uitvoerbaar. Deze uitvoering kan alleen worden geschorst door gerechtelijke stappen.

• Daarnaast houdt de Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders  een centraal register bij voor de vordering van niet-betwiste schulden.

Kost

Momenteel is de kost  van deze procedure nog niet duidelijk. Men dient rekening te houden met de kost van de advocaat plus deze van de deurwaarder. Voor het werk van de deurwaarder dient men rekening te houden met een minimum bedrag van 300 EUR alsook de dossierkosten (onbekend), en dit voor een kleine vordering. De kosten zullen stijgen naargelang de grootte van de te innen schuld.

Inwerkingtreding

Deze procedure is reeds in werking sinds juni 2016.

Conclusie

Deze procedure lijkt een snelle oplossing te beloven ten opzichte van traditionele gerechtelijke maatregelen.

Echter, bij TCM worden 25% van de schuldvorderingen (van alle toevertrouwde claims, inclusief de hopeloze dossiers) binnen een maand op de minnelijke manier betaald.

Deze procedure lijkt vrij duur. Bovendien dient een gehele nieuwe gerechtelijke procedure opgestart te worden indien de debiteur betwist.

Deze procedure vervangt de summiere procedure van het betalingsbevel. Deze vorige procedure was eenvoudiger, maar belangrijker is het feit dat de oude procedure zeer weinig gebruikt werd (ongetwijfeld wegens de problemen inzake betwistingen).

De tijd zal ons leren of deze nieuwe procedure effectief is.

Updated 17/10/16

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.