Ethiek & deontologie

TCM hecht erg veel belang aan de ethische waarden van ons werk, en dit zowel naar een crediteur als naar een debiteur toe. Wij zijn er van overtuigd dat succes enkel op basis van wederzijds respect en een juiste communicatie tot stand komt.

Daarnaast werken we reeds in lijn met de aanbevelingen die FOD Justitie (in samenwerking met POD Maatschappelijke Integratie) maakte in haar rapport ‘Armoede en Justitie (2022)’, waarbij de werking en de rol van deurwaarders binnen minnelijke invordering in vraag wordt gesteld. 

TCM Belgium is aangesloten bij verschillende overkoepelende incasso-organisaties (nationaal en internationaal), die waken over het naleven van vooropgestelde normen en afspraken.

   ABR-BVI

TCM Belgium is sinds 20 jaar lid van de ABR-BVI (Belgische Vereniging van Incasso-ondernemingen). Deze beroepsvereniging hanteert een deontologische code met algemene en specifieke regels waaronder minimumstandaarden voor privacybeleid. Deze laatste ziijn aangepast naar aanleiding van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”; in het Engels “GDPR”).

De ABR-BVI is zelf lid van de FENCA (Federation of European National Collection Associations), die eveneens een ethische code hanteert.

 

   TCM Group

TCM Belgium maakt deel uit van de TCM Group, die de volgende gedragscode vooropstelt.

   Een vraag?

Indien u een vraag heeft, gelieve een mail te sturen naar compliance@tcm.be.

Indien uw vraag betrekking heeft tot een dossier bij TCM willen wij u vriendelijk verzoeken om ons de referentie van uw dossier (TCM-referentie « xxx/xxxx/xxxxx ») mede te delen. Op deze manier kunnen wij u sneller te woord staan.

Vanzelfsprekend kan u ook steeds het volgende contactformulier invullen.