Compensatierente – rentevergoeding

Compensatierente - rentevergoeding Compensatierente/ rentevergoeding is de rente toegekend door de rechter die als compensatie dient voor de periode tussen het ontstaan van schade en de herstelling. Deze rente komt in beginsel overeen met de volledige herstelling van...

Vertragingsrente

Vertragingsrente De vertragingsrente is een rente die voortvloeit uit een betalingsachterstand van een som die oorspronkelijk werd vastgesteld door een handelsovereenkomst. De schuldenaar betaalt deze rente aan zijn schuldeiser als vergoeding van de schade geleden...

Reverse factoring

Reverse factoring   Reverse factoring is een techniek voor financieel beheer waarmee een bedrijf openstaande bedragen onmiddellijk kan voorfinancieren om zijn leveranciers te betalen. Hoe werkt reverse factoring? Allereerst ontvangt een bedrijf zijn leveringen en...

Voorlopige uitvoering

Voorlopige uitvoering Bij de voorlopige uitvoering of uitvoering bij voorraad wordt een oordeel onmiddellijk uitgevoerd ondanks dat de partij nog verzet kan aantekenen. Deze voorlopige uitvoering kan worden uitgesproken door de rechter wanneer hij dit noodzakelijk...

Lening op afbetaling

Lening op afbetaling De lening op afbetaling is een kredietovereenkomst waarbij een bank of kredietinstelling in België een som geld ter beschikking stelt van een consument. De consument verbindt zich ertoe de lening terug te betalen door middel van een periodieke...

Vredegerecht

Vredegerecht Het vredegerecht is een burgerlijke rechtbank die bevoegd is voor vorderingen in burgerlijke en handelsrechtelijke geschillen waarvan de waarde niet hoger ligt dan € 5000. (facturen, achterstallige huur ...) Naast deze algemene bevoegdheid krijgt het...

Consulaire rechter

Consulaire rechter De consulaire rechter is een lekenrechter die aan de zijde van een beroepsrechter zetelt in de rechtbank van koophandel. Consulaire rechters hebben de bijzonderheid dat ze lekenrechters zijn. Ze komen immers uit de bedrijfswereld en/of...

Rechtbank van koophandel

Rechtbank van koophandel De rechtbank van koophandel is een rechtbank die drie verschillende bevoegdheden geniet: Een algemene bevoegdheid: De rechtbank van koophandel is bevoegd voor alle geschillen tussen ondernemingen, ongeacht de waarde van het geschil...

Gerechtelijke vereffening

Gerechtelijke vereffening De gerechtelijke vereffening is een procedure die wordt gestart na een beslissing van de rechtbank als die heeft vastgesteld dat het bedrijf in kwestie zich in een toestand van staking van betaling bevindt en er geen reorganisatie...

Collectieve schuldenregeling

Collectieve schuldenregeling Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure waartoe een schuldenaar zijn toevlucht kan nemen als hij zijn schulden niet meer kan betalen. Door zich te wenden tot de arbeidsrechtbank kan die laatste zijn...

Waarborg

Waarborg Een waarborg is een door de partijen overeengekomen garantie waarmee de schuldenaar de eigendom van een goed in zijn bezit afstaat aan de schuldeiser om op die manier zijn schuldvordering te waarborgen. Indien dat goed een roerend goed is, dan is...

Dagvaarding

Dagvaarding Een dagvaarding is een officieel buitengerechtelijk processtuk dat via een gerechtsdeurwaarder door de schuldeiser aan de niet-betalende schuldenaar wordt gericht om deze op te roepen voor de vermelde rechtbank te verschijnen. Een dagvaarding...

Gerechtelijke reorganisatie

Gerechtelijke reorganisatie Een gerechtelijke reorganisatie is een procedure om onder toezicht van een rechter de continuïteit van de gehele of een deel van de onderneming die zich in moeilijkheden bevindt, te behouden. Dit is een optie die vaak wordt...

Gerechtelijke inning

Gerechtelijke inning Een gerechtelijke inning is een gerechtelijke procedure waarbij een beroep wordt gedaan op een bevoegde rechtbank om een onbetaalde geldsom terug te krijgen. De schuldeiser zal over het algemeen eerst proberen om het aan hem...

Afschrijving van een schuld of vordering

Afschrijving van een schuld of vordering Een schuld wordt in hoofde van de schuldeiser afgeschreven (vaak wordt gesproken over de afschrijving van een vordering) als die de schuldvordering via een boekhoudkundige verrichting verwijdert uit de rekening van...

Kwijtschelding van schuld

Kwijtschelding van schuld Een kwijtschelding van schuld betekent dat een schuldeiser vrijwillig afstand doet van de eis tot betaling van een schuldvordering door de schuldenaar. Door een kwijtschelding van schuld voor te stellen, ontheft de schuldeiser de...

Minnelijke invordering

Minnelijke invordering Een minnelijke invordering omvat alle maatregelen en technieken die een schuldeiser gebruikt om een schuldvordering bij een schuldenaar te innen zonder een gerechtelijke procedure op te starten. De schuldeiser zal dus op allerlei...

Dubieuze vordering

Dubieuze vordering Een dubieuze of oninbare vordering is een schuldvordering die waarschijnlijk of zeker niet meer kan worden geïnd. De persoon of het bedrijf die de begunstigde is van de vordering, bezit daarentegen geen elementen die concreet aantonen...

Staking van betaling

Staking van betaling Een staking van betaling is een situatie waarin een persoon of onderneming zich bevindt als die niet meer over voldoende liquide middelen beschikt (beschikbaar vermogen) om opeisbare schulden af te lossen. Een situatie van staking van...

Tweezijdige rechtshandeling

Tweezijdige rechtshandeling Een tweezijdige rechtshandeling is een rechtshandeling waarvoor twee afzonderlijke partijen samen hun wil moeten uiten om te kunnen bestaan (contract …). Opgelet, een eenzijdige rechtshandeling mag niet worden verward met een...

Eenzijdige rechtshandeling

Eenzijdige rechtshandeling Een eenzijdige rechtshandeling is een rechtshandeling die uitsluitend plaatsvindt als gevolg van de wil van degene die ze uitvoert. Zo'n eenzijdige rechtshandeling vereist geen enkele instemming van iemand anders dan de...

Rechtshandeling

Rechtshandeling Een rechtshandeling is de uiting van de wil van een partij om een rechtsgevolg tot stand te brengen. Een rechtshandeling is niet hetzelfde als een rechtsfeit, waarvan de gevolgen voortvloeien uit de wet en niet uit de wil van een partij...

Loonoverdracht

Loonoverdracht Een loonoverdracht vloeit voort uit een overeenkomst tussen een werknemer (de schuldenaar-cedent) en een derde (de schuldeiser-cessionaris) die overeenkomen dat die laatste eigenaar wordt van het overdraagbare deel van het loon dat de...

Schuldoverdracht

Schuldoverdracht Schuldoverdracht is een methode waarbij een schuldeiser (de cedent) aan een derde (de cessionaris) een schuldvordering overdraagt die hij heeft jegens een schuldenaar (de gecedeerde). In onze privérelaties met banken vinden we talloze...

Gedwongen tenuitvoerlegging

Gedwongen tenuitvoerlegging De gedwongen tenuitvoerlegging verwijst naar de uitvoering van een veroordeling, ook als de schuldenaar dat niet wil of zich daartegen verzet. Een gedwongen tenuitvoerlegging dient dus om de nakoming van een contractuele...

Executoriale titel

Executoriale titel Een executoriale titel is een juridisch document met de formule van tenuitvoerlegging die het bestaan van een vaststaande en opeisbare schuldvordering officieel vaststelt. Met dit stuk kan de houder de uitvoering ervan starten en wordt...

Factuur

Factuur Een factuur is een document dat door een schuldeiser wordt uitgegeven en waarin een betalingsverplichting (de schuld, de schuldvordering) en de oorsprong daarvan wordt beschreven. Een factuur biedt een antwoord op enkele behoeften: Boekhoudkundig...

Schuld

Schuld Een schuld is de verplichting die iemand (de schuldenaar) moet nakomen tegenover iemand anders (de schuldeiser). Schuld en schuldvordering verwijzen eigenlijk naar dezelfde verplichting, maar ze worden bekeken vanuit het standpunt van...

Schuldeiser

Schuldeiser Een schuldeiser is een natuurlijke of rechtspersoon met een schuldbewijs van iemand anders, de zogenaamde schuldenaar. Het is met andere woorden iemand aan wie een schuld verschuldigd is. Er wordt tevens een onderscheid gemaakt tussen...

Schuldenaar

Schuldenaar Een schuldenaar is een natuurlijke of rechtspersoon die iets verschuldigd is aan iemand anders, de zogenaamde schuldeiser. In het geval van schuldvorderingen betreft die schuld een geldsom. De schuldenaar is dus tegenover zijn schuldeiser...

Incassokosten consumenten

Incassokosten consumenten De wet betreffende de minnelijke invordering van consumentenschulden beperkt de incassokosten die de incasso-actor kan toevoegen aan schulden. Op welke manier? Deze wet stipuleert (in artikel 5) dat het verboden is  << aan de consument...

Aanmaning

Aanmaning Een aanmaning is een brief waarin een schuldeiser, een incassobureau, een advocaat of een gerechtsdeurwaarder met aandrang de betaling van een verschuldigde som eist van een schuldenaar. Een aanmaning heeft dezelfde functie als een...

Schuldeiser: bevoorrechte of gewone

Bevoorrechte of gewone schuldeiser Bevoorrechte schuldeiser Een bevoorrechte schuldeiser is een schuldeiser die in de procedure van een faillissement het voorrecht heeft om bij de terugbetaling voorrang te krijgen op de andere schuldeisers. Dat voorrecht kan twee...

Voorlopig bewindvoerder

VOORLOPIG BEWINDVOERDER Wanneer feitelijke, ernstige en gecombineerde elementen leiden tot de conclusie dat de condities voor het faillissement van een bedrijf zijn bekomen, dan kan de voorzitter van de Rechtbank van Koophandel één of meer voorlopige bewindvoerders...

Bewarend beslag

Bewarend beslag Het bewarend beslag laat de ontevreden schuldeiser toe diens rechten te beschermen door de middelen (het vermogen) van de debiteur voor een zekere periode (max. 3 jaar) te blokkeren. Deze procedure voorkomt aldus dat de debiteur zijn middelen kan laten...

Rechter-commissaris

Rechter-commissaris De rechter-commissaris is een magistraat die lid is van de Handelsrechtbank. Hij komt vaak uit de privésector en moet ervoor zorgen dat de activiteiten, het beheer en de liquidatie die in het kader van een faling door de curator gebeuren, sneller...

Curator

Curator Bij faling van een onderneming is de curator degene die door de Handelsrechtbank als vertegenwoordiger van de gefailleerde onderneming en van de schuldeisers wordt aangesteld om een correct beheer te garanderen. Hij moet de activa van de gefailleerde...

Incassobureau

Incassobureau Een incassobureau is een tussenpersoon die een schuldeiser bijstaat bij het innen van zijn schuldvordering bij de schuldenaar daarvan. De kracht van een incassobureau schuilt in het vermogen om problemen via een minnelijke schikking op te lossen, dus...

Verval van rechten

VERVAL VAN RECHTEN Verval van rechten verwijst naar de burgerrechtelijke straf die wordt opgelegd aan iemand die na afloop van de wettelijk voorziene termijn om zijn rechten in de rechtbank te laten gelden, geen gerechtelijke stappen meer onderneemt om zijn rechten te...

Insolvabiliteit

Insolvabiliteit Insolvabiliteit verwijst naar de toestand van natuurlijke of rechtspersonen die niet in staat zijn om hun schuldeisers te betalen omdat ze over onvoldoende activa beschikken. Bij een langdurige insolvabiliteit kan een onderneming de faling aanvragen,...

Factoring

Factoring Factoring is een techniek in financieel management om als bedrijf directe toegang tot gelden te bekomen; zonder deze op de traditionele wijze te lenen. De begunstigde zal zijn nieuwe facturen (naar klanten) overmaken aan de factor en ontvangt de nominale...

Essenscia federatie van de chemische industrie en life sciences

Essenscia federatie van de chemische industrie en life sciences Met een totale omzet van 70 biljoen EUR, vertegenwoordigt de Belgische chemiesector 25% van de totale Belgische industriële activiteit. De basischemicaliën zijn goed voor 39% van de taart, gevolgd door de...

Schuldbekentenis tussen particulieren

Schuldbekentenis tussen particulieren Een schuldbekentenis tussen particulieren is een document waarin een persoon (de schuldenaar) uitdrukkelijk erkent dat hij een geldbedrag verschuldigd is aan een andere persoon (de schuldeiser). Dit document moet volledig met de...

Afdeling debiteurenbeheer

Afdeling debiteurenbeheer De afdeling debiteurenbeheer is een departement van een overheidsorgaan of private onderneming die tot doel heeft om alle problemen te beheren met betrekking tot achterstallige betalingen, zoals facturen, schulden en schuldinvorderingen. Om...

Vereniging incasso-ondernemingen ABR-BVI

Vereniging incasso-ondernemingen ABR-BVI Verenigingen van incasso-ondernemingen vertegenwoordigen de incasso-industrie. Zij ondersteunen het professionalisme van hun leden, promoten de minnelijke incassomogelijkheden bij crediteuren en informeren de politieke wereld....

Verjaring en verjaringstermijn

VERJARING EN VERJARINGSTERMIJN Verjaring is een systeem waarbij een strafbaar feit, een overtreding of zelfs een misdaad niet meer gerechtelijk vervolgd kan worden. Men spreekt over bevrijdende verjaring omdat de schuld zelf nog steeds bestaat, maar uitgestorven is...

Beëdigde verklaring

Beëdigde verklaring Een beëdigde, gerechtelijke of plechtige verklaring is een verklaring van getuigen of deskundigen die de eed of belofte hebben afgelegd in het bijzijn van een beëdigd persoon. Een notaris is bijvoorbeeld een beëdigd persoon. ‘Beëdigd’ verwijst naar...

Arbitrage

Arbitrage Arbitrage is een vorm van alternatieve geschillenbeslechting, om zo tot een buitengerechtelijke oplossing te bekomen. Een buitengerechtelijke oplossing heeft een aantal voordelen, het geschil kan namelijk vlugger en goedkoper afgehandeld worden. Een...

Solvabiliteitsonderzoek

Solvabiliteitsonderzoek Het is van essentieel belang voor ondernemingen die goederen en diensten verkopen te weten of de klant het financieel engagement, m.a.w. zijn verplichting tot betalen, kan inlossen. De solvabiliteit is een evaluatie van de capaciteit van een...

Verkoop en incassoprocedure

Verkoop en incassoprocedure Het vermijden van moeilijk inbare schulden is mogelijk dankzij de professionele en systematische werkwijze binnen uw bedrijf. Verkoop en incassoprocedure zijn gebonden. Alle stappen in uw verkoopproces dienen doorgelicht te worden. Ter ...

Incassokosten België

Incassokosten België Als een schuldenaar (debiteur) zijn betalingsverplichting niet tijdig voltrekt, is de schuldeiser (crediteur) genoodzaakt om tot actie over te gaan, met als doel zijn geld alsnog te verkrijgen. De crediteur kan de debiteur zelf aanmanen of hij kan...

Alternatieve geschillenbeslechting

Alternatieve geschillenbeslechting Wanneer meerdere partijen geen oplossing kunnen vinden voor hun geschillen, is het verleidelijk om naar het gerecht te stappen. Inderdaad, de rechter zal bepalen wat er moet gebeuren en zijn oplossing kan afgedwongen worden door de...

Gerechtsdeurwaarder

Gerechtsdeurwaarder Gerechtsdeurwaarders zijn ministeriële ambtenaren die onder meer bevoegd zijn voor de betekening van exploten en de uitvoering van beslissingen van gerechtelijke instanties, bijv. inbeslagname van goederen. Een ministeriële ambtenaar is een persoon...

Schuldvordering

Schuldvordering Een schuldvordering is de aanspraak van een partij (schuldeiser) op een bepaalde prestatie vanwege een andere partij (schuldenaar). Met andere woorden, datgene waarop de schuldeiser recht heeft en dus hetgeen hij mag eisen. De verplichting die hier...

Aanmaning, Ingebrekestelling

Aanmaning, Ingebrekestelling Een aanmaningsbrief of een betalingsherinnering (voorbeeld) is de geschreven manier voor een crediteur om een betaling te eisen van zijn debiteur. Een ingebrekestelling is formeler van aard. Vaak is dit een verzoek om een openstaande...

Wet innen onbetwiste schulden

Het innen van onbetwiste schulden De wet van 19 oktober 2015 (Potpourri I) houdende wijziging van het burgerlijk procesrecht en houdende diverse bepalingen inzake justitie, regelt de inning van onbetwiste geldschulden. Toepassingsgebied • Deze bepaling heeft...

Debiteurenbeheer

Debiteurenbeheer Wanneer men spreekt van debiteurenbeheer in een onderneming, omvat dit alle activiteiten die als doel hebben debiteuren hun openstaande facturen te laten betalen. Meer specifiek gaat het om de preventie (implementeren van functionaliteiten, ontworpen...

No cure no fee – No cure no charge

No cure no fee - No cure no charge No cure no fee, no cure no pay, no win no fee, geen oplossing geen kost. Een dienstverlener wordt pas betaald als hij de dienst tot een goed einde heeft gebracht. Toegepast op incasso betekent dit dat het incassobureau resultaat...

Schadevergoeding (forfaitaire) bij laattijdige betaling

Forfaitaire schadevergoeding bij laattijdige betaling Waarom een schadevergoeding? Normaal gezien betalen klanten hun aankopen binnen de met de leverancier overeengekomen betalingstermijnen. De leverancier gaat bij zijn prijszetting niet uit van achterstallige...

Intresten op schulden aanrekenen

Intresten op schulden aanrekenen Waarom dient men intresten, aangerekend op schulden, te betalen? Wanneer u iets leent (gereedschap, auto, huis), betaalt u huur om de eigenaar te vergoeden voor de periode dat hij het item niet kan gebruiken. Wanneer het item geld...

Incassokosten: “No cure, no pay”

Incassokosten: “No cure, no pay” “No cure, no pay”: Betaal in functie van het al dan niet innen van uw openstaande facturen Dankzij het “no cure no pay” principe wordt een gelijkgesteld belang gecreëerd tussen twee partijen. Het incassobureau is resultaat plichtig ten...

Faling

Faling Indien een firma zijn betalingsverplichtingen niet meer kan nakomen en wanneer haar krediet wordt gestaakt (de banken weigeren verder kredite te verlenen), dan is zulke firma in staat van faling. De faling van een firma kan aangevraagd worden door de firma zelf...

B2B B2C

B2B B2C B2B en B2C zijn afkortingen die verwijzen naar twee vormen van handelsrelaties. B2B (Business to Business) verwijst naar een situatie waar een handelaar een commerciële transactie maakt met een andere. -> Details over de wet betreffende B2B vorderingen. B2C...

Credit management

Credit management Credit management handleiding Of u nu bonen of een vliegdekschip verkoopt, u wordt graag betaald. Vijftig jaar geleden was de concurrentie minder aanwezig, was de vraag groter en waren de marges aldus ruimer. Credit management was toen voor veel...

DSO-Days Sales Outstanding

DSO-Days Sales Outstanding De gemiddelde betalingstermijn of DSO (Days Sales Outstanding) geeft het aantal dagen weer hoe lang een bedrijf op de betaling van een openstaande factuur moet wachten. Indien uw algemene voorwaarden een betalingstermijn van “30 dagen, einde...

Wet minnelijke invordering schulden van de consument

Wet betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument Integrale tekst van de wet betreffende de minnelijke invordering van schulden van de consument. Zie ook op deze website: Incassokosten consumenten Zie ook op deze website: De wetgeving voor een...

Wet betaling achterstand handelstransacties

Wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties Integrale tekst van de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Updated 03/03/2016 De definities die onder dit punt worden weergegeven...

Mandataris

Mandataris Een persoon die gemachtigd is om op te treden namens een ander persoon, een bedrijf, een overheid, enz. De natuurlijke of rechtspersoon - in naam van wie een agent handelt - staat doorgaans bekend als de opdrachtgever. De opdrachtgever wordt gebonden door...

Acid test ratio – Quick ratio

Acid test ratio - Quick ratio De Acid Test Ratio bepaalt het vermogen van een bedrijf om aan zijn verplichtingen op korte termijn te kunnen voldoen. Het wordt berekend als de vlottende activa verminderd met de voorraden en lopende werken, gedeeld door kortlopende...

Jaarrekening publicatie

Jaarrekening Het document bevat de jaarlijkse cijfers van een onderneming, onder andere de winst of verlies die werd gemaakt. Een samenvatting van de jaarrekeningen moet worden opgestuurd naar de Nationale Bank van België om gepubliceerd te worden. Indien deze...

Glossarium

In dit gedeelte vindt u de uitleg van verschillende woorden en concepten betreffende incasso en credit management terug. U kan de onderwerpen terugvinden in de kolom aan de linkerkant. Klik op een onderwerp.

De uitleg is bedoeld om concepten in dagelijks taalgebruik samen te vatten, en zijn dus niet als volledig of definitief te beschouwen. Wij staan steeds open voor suggesties/wijzigingen/aanvullingen, u kan deze doorsturen naar glossary@tcm.be.

U kan ook de zoekfunctie gebruiken in de rechterbovenbalk, waarbij u een overzicht zal krijgen van de relevante stukken van onze gehele Nederlandstalige website met betrekking tot het opgegeven woord.

U kan overschakelen naar een andere taal (rechterbovenbalk) om te weten hoe woorden en concepten worden vertaald.

Veel leesplezier!