Juridische procedure

In slechts 1% van de gevallen dient TCM te opteren voor een gerechtelijke aanpak. Alvorens u een raming te geven van de succeskansen en de bijkomende kosten starten wij steeds met een solvabiliteitsanalyse.

U kan vervolgens vrij kiezen of u via TCM juridisch wenst te ageren.

In België kan TCM de procedure voor u opvolgen. Naargelang de verwerende partij verschijnen de vorderingen die wij behandelen voor de volgende tribunalen: vredegerecht; rechtbank van eerste aanleg; ondernemingsrechtbank.

Rechtbank

Voor B2C zaken < 5000 EUR: Het vredegerecht behandelt B2C zaken tot doorgaans 5000 EUR (er zijn ook wel uitzonderingen). Wanneer de vordering minder is dan 2000 EUR, is er geen hoger beroep tegen de uitspraak mogelijk. Indien dit wel kan, gebeurt dit voor de rechtbank van eerste aanleg.

Voor B2C zaken > 5000 EUR: De rechtbank van eerste aanleg is bevoegd voor B2C vorderingen hoger dan 5000 EUR (er zijn opnieuw uitzonderingen mogelijk). Eventueel ook voor vorderingen van minder dan 5000 EUR, maar dan kan de tegenpartij steeds aan de rechter vragen om het dossier toch door te sturen naar de vrederechter.

Voor B2B zaken: De ondernemingsrechtbank is bevoegd voor geschillen tussen handelaars (B2B), ongeacht het bedrag.
Ook een particulier kan een bedrijf voor de rechtbank dagen. De ondernemingsrechtbank is tevens bevoegd voor liquidaties en faillissementen. De ondernemingsrechtbank behandelt ook specifieke zaken zoals intellectueel eigendom, marktgedrag, en geschillen met betrekking tot bedrijven, verenigingen of stichtingen.
Tegen een beslissing voor een vordering van minder dan 2500 EUR kan geen beroep worden aangetekend. In deze rechtbank zijn niet alle rechters advocaten, maar kunnen zij worden benoemd op grond van hun zakelijke competenties.

Er bestaat sinds enkele jaren ook de buitengerechtelijke IOS procedure voor niet-betwiste B2B dossiers in België (en bij uitbreiding voor crediteuren in Nederland, Frankrijk, Duitsland, Luxemburg, Italië, Spanje en Oostenrijk met een BE vordering). Dit is een soort kortprocedure waarbij men snel een uitvoerbare titel kan bekomen, maar waarbij de procedure ook snel betwist kan worden.

Internationaal

Onze partners ter plaatse geven ons het voordeel op de hoogte te zijn van de lokale wetgeving en ons te begeleiden doorheen juridische procedures in het buitenland. De nodige documenten, verjaringstermijnen, procedures,… verschillen namelijk van land tot land, zodat een gids niet overbodig is.