News

De nieuwe hervormde faillissementswetgeving

new bankruptcy law belgiumDe wet van 11 augustus 2017 introduceert een aantal vernieuwingen in het faillissementsrecht met als tweevoudig doel enerzijds derden beter te beschermen tegen failliet gaande bedrijven en anderzijds diegenen die tijdelijk in moeilijkheden verkeren beter te laten herstellen.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen die deze wet, die op 1 mei 2018 van kracht is geworden, zal aanbrengen in de procedure zoals wij die nu kennen?

 

 

Uitbreiding van de draagwijdte van het faillissement

De nieuwe wet, die vroeger voorbehouden was voor handelaars of handelsvennootschappen, maakt het nu mogelijk voor volgende partijen om een faillissement aan te vragen:

  •  Iedere natuurlijke persoon die een beroepsactiviteit als zelfstandige uitoefent, met inbegrip van de vrije beroepen;
  • Alle rechtspersonen, met uitzondering van publiekrechtelijke rechtspersonen (bij wet bepaald) en instellingen van de financiële sector (die niet vallen onder een gerechtelijke reorganisatieprocedure);
  • Elke organisatie zonder rechtspersoonlijkheid die de jure of de facto voordelen toekent aan haar leden of de jure of de facto aan haar functionarissen (bv.: Unie).

Deze hervorming maakt het mogelijk om verenigingen zonder winstoogmerk, vrije beroepen en zelfstandigen, en de facto verenigingen, te introduceren om zo in te spelen op de nieuwe economischie realiteit van onze samenleving.

Schrapping vervangt verschoonbaarheid.

Indien de gefailleerde geen ernstige en grove fout heeft begaan, kan deze voortaan profiteren van de “schrapping” van zijn schulden: hij wordt van zijn schulden bevrijd en in staat van faillissement verklaard. Voorheen maakte het principe van verschoonbaarheid van de gefailleerde het mogelijk om de executie van diens schulden op te schorten, zonder deze effectief te schrappen. De nieuwe wetgeving schrapt de schulden volledig.

Deze innovatie wordt ondersteund door een “tweede kans”-doelstelling die aan de gefailleerde wordt toegekend en die deze in staat zal stellen zich sneller te herstellen. Deze doelstelling wordt volgens ons echter niet gehaald. De nieuwe wettekst bevat een veelheid aan mogelijke rechtsmiddelen om de schrapping van de schulden tegen te gaan, met veel serieuzere gevolgen indien de rechter de schrapping inderdaad weigert, dan onder het systeem van verschoonbaarheid.

Buitengerechtelijke schikkingen

De nieuwe tekst begunstigt dit soort overeenkomsten tussen de partijen en zal de rechter zelfs in staat stellen deze overeenkomst later in een vonnis te formaliseren.

Oprichting van een nieuw tribunaal

Vanaf 1 november 2018 wordt de Rechtbank van Koophandel vervangen door de “Rechtbank van Ondernemingen” in faillissementsprocedures.

Deze nieuwigheid komt niet voort uit de wet van 11 augustus 2017, maar uit de wet van 15 april 2018 tot hervorming van het vennootschapsrecht. Dat wilden we in dit artikel wel kort aanstippen.

De actieve boedel van het faillissement

De wet bepaalt nu dat de activa die tijdens een faillissement werden verworven, geen deel meer uitmaken van de nalatenschap. Hieronder vallen bijvoorbeeld ontvangen donaties of inkomsten uit werk dat is verricht na de opening van het faillissement.

Deze wet kondigde ook de invoering van het centrale solvabiliteitsregister (RegSol) aan. Dit platform geeft schuldeisers nu een duidelijker beeld van hun huidige dossiers en vergemakkelijkt het indienen van vorderingen.

De nieuwe hervormde faillissementswetgeving

new bankruptcy law belgiumDe wet van 11 augustus 2017 introduceert een aantal vernieuwingen in het faillissementsrecht met als tweevoudig doel enerzijds derden beter te beschermen tegen failliet gaande bedrijven en anderzijds diegenen die tijdelijk in moeilijkheden verkeren beter te laten herstellen.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen die deze wet, die op 1 mei 2018 van kracht is geworden, zal aanbrengen in de procedure zoals wij die nu kennen?

 

 

Uitbreiding van de draagwijdte van het faillissement

De nieuwe wet, die vroeger voorbehouden was voor handelaars of handelsvennootschappen, maakt het nu mogelijk voor volgende partijen om een faillissement aan te vragen:

  •  Iedere natuurlijke persoon die een beroepsactiviteit als zelfstandige uitoefent, met inbegrip van de vrije beroepen;
  • Alle rechtspersonen, met uitzondering van publiekrechtelijke rechtspersonen (bij wet bepaald) en instellingen van de financiële sector (die niet vallen onder een gerechtelijke reorganisatieprocedure);
  • Elke organisatie zonder rechtspersoonlijkheid die de jure of de facto voordelen toekent aan haar leden of de jure of de facto aan haar functionarissen (bv.: Unie).

Deze hervorming maakt het mogelijk om verenigingen zonder winstoogmerk, vrije beroepen en zelfstandigen, en de facto verenigingen, te introduceren om zo in te spelen op de nieuwe economischie realiteit van onze samenleving.

Schrapping vervangt verschoonbaarheid.

Indien de gefailleerde geen ernstige en grove fout heeft begaan, kan deze voortaan profiteren van de “schrapping” van zijn schulden: hij wordt van zijn schulden bevrijd en in staat van faillissement verklaard. Voorheen maakte het principe van verschoonbaarheid van de gefailleerde het mogelijk om de executie van diens schulden op te schorten, zonder deze effectief te schrappen. De nieuwe wetgeving schrapt de schulden volledig.

Deze innovatie wordt ondersteund door een “tweede kans”-doelstelling die aan de gefailleerde wordt toegekend en die deze in staat zal stellen zich sneller te herstellen. Deze doelstelling wordt volgens ons echter niet gehaald. De nieuwe wettekst bevat een veelheid aan mogelijke rechtsmiddelen om de schrapping van de schulden tegen te gaan, met veel serieuzere gevolgen indien de rechter de schrapping inderdaad weigert, dan onder het systeem van verschoonbaarheid.

Buitengerechtelijke schikkingen

De nieuwe tekst begunstigt dit soort overeenkomsten tussen de partijen en zal de rechter zelfs in staat stellen deze overeenkomst later in een vonnis te formaliseren.

Oprichting van een nieuw tribunaal

Vanaf 1 november 2018 wordt de Rechtbank van Koophandel vervangen door de “Rechtbank van Ondernemingen” in faillissementsprocedures.

Deze nieuwigheid komt niet voort uit de wet van 11 augustus 2017, maar uit de wet van 15 april 2018 tot hervorming van het vennootschapsrecht. Dat wilden we in dit artikel wel kort aanstippen.

De actieve boedel van het faillissement

De wet bepaalt nu dat de activa die tijdens een faillissement werden verworven, geen deel meer uitmaken van de nalatenschap. Hieronder vallen bijvoorbeeld ontvangen donaties of inkomsten uit werk dat is verricht na de opening van het faillissement.

Deze wet kondigde ook de invoering van het centrale solvabiliteitsregister (RegSol) aan. Dit platform geeft schuldeisers nu een duidelijker beeld van hun huidige dossiers en vergemakkelijkt het indienen van vorderingen.

News