Glossarium

Incassokosten consumenten

De wet betreffende de minnelijke invordering van consumentenschulden beperkt de incassokosten die de incasso-actor kan toevoegen aan schulden. Op welke manier?

Deze wet stipuleert (in artikel 5) dat het verboden is  << aan de consument enige vergoeding te vragen, anders dan de overeengekomen bedragen in de onderliggende overeenkomst in geval van niet-naleving van de contractuele verbintenissen. >>

Dit impliceert uiteraard dat de minnelijke invordering van consumentenschulden kosteneffectief is voor de debiteur. De wetgever heeft de creativiteit van enkele actoren (deurwaardres, advocaten, incassokantoren) gelimiteerd. Wat niet uitsluit dat het Belgisch parlement in 2015 heeft toegegeven enkele misbruiken te hebben vastgesteld.

Indien u slachtoffer bent geworden van zo een misbruik, kan u steeds contact opnemen met de federale bemiddelingsdienst voor consumenten.

Updated 20/10/2017

De definities die onder dit punt worden weergegeven reflecteren de Belgische situatie; tenzij anders vermeld. De teksten zijn bedoeld om concepten in dagelijkse taal samen te vatten en dienen niet als alomvattend of definitief te worden begrepen. Suggesties of aanpassingen mogen altijd naar glossary@tcm.be verstuurd worden.